Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Stražišče Kranj
Naslov: Šolska ulica 2
Pošta: 4000 Kranj
Telefon: (04) 270 03 00
Faks: (04) 270 03 06
Elektronski naslov: os.strazisce@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba: Pavel Srečnik, ravnatelj šole
Datum objave kataloga: Februar 2017
Datum zadnje spremembe: November 2023
Katalog je dostopen na spletu: https://osstrazisce.splet.arnes.si/2021/11/10/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Temeljna dejavnost Osnovne šole Stražišče Kranj je osnovnošolsko izobraževanje.
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Organigram

Seznam notranjih organizacijskih enot:

– zavod ima naslednje notranje organizacijske enote:

Enota 1: Podružnična šola Besnica
Naziv in naslov: Videmce 12 , 4201 Zg. Besnica
Telefon: (04) 250 66 70
Telefon dislociranega oddelka: /
Elektronski naslov: ps.besnica@guest.arnes.si
Vodja notranje organizacijske enote: Barbara Mesec Štular
Enota 2: Podružnična šola Podblica
Naziv in naslov: Podblica 3, 4201 Zg. Besnica
Telefon: (04) 231 44 99
Telefon dislociranega oddelka: /
Elektronski naslov: ps.podblica@guest.arnes.si
Vodja notranje organizacijske enote: Katja Cuderman
Enota 3: Podružnična šola Žabnica
Naziv in naslov: Žabnica 20, 4209 Žabnica
Telefon: (04) 231 44 90
Telefon dislociranega oddelka: /
Elektronski naslov: ps.zabnica@guest.arnes.si
Vodja notranje organizacijske enote: Nataša Ravnikar
Enota 4: Vrtec pri PŠ Besnica
Naziv in naslov: Videmce 12, 4201 Zgornja Besnica
Telefon: (04) 231 44 94
Telefon dislociranega oddelka: /
Elektronski naslov: os.strazisce@guest.arnes.si
Vodja notranje organizacijske enote: Polona Štilec
Enota 5: Vrtec Pri PŠ Žabnica
Naziv in naslov: Žabnica 20, 4209 Žabnica
Telefon: (04) 231 44 94
Telefon dislociranega oddelka: /
Elektronski naslov: os.strazisce@guest.arnes.si
Vodja notranje organizacijske enote: Polona Štilec
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Pavel Srečnik
Delovno mesto in naziv: Ravnatelj šole
Elektronski naslov: pavel.srecnik@guest.arnes.si
Poštni naslov: Šolska ulica 2, 4000 Kranj
Službena telefonska številka: (04) 27 00 320
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam državnih predpisov za osnovnošolsko raven              vzgoje in izobraževanja
Predpis lokalne skupnosti Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stražišče Kranj https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20114172
Seznam predpisov EU Splošna uredba EU o varstvu podatkov

Splošni akti zavoda:

–          Vzgojni načrt,

–          Pravila šolskega reda,

–          Pravila šolske prehrane,

–          Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.

č) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt,

Poročilo o delu zavoda

d) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma uradnih storitev zavoda

–          Vpis v prvi razred,

–          Odložitev šolanja

–          Prešolanje učenca na drugo šolo,

–          Odločanje o statusih učencev (status učenca športnika, status učenca umetnika),

–          Oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu,

–          Prepoved obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti,

–          Ponavljanje razreda brez soglasja staršev (3.-6. razred)

–          izdaja spričeval.

e) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod, in seznam  drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

1.     Evidenca o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših,

2.      Evidenca o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah,

3.     Evidenca o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev,

4.     Evidenca o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje,

5.   Evidenca o zaposlenih,

6.   Evidenca o stroških dela,

7.   Druge evidence iz Seznama evidenc osebnih podatkov zavoda.       

 

V izdelavi                                                                                        

     

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacijo javnega značaja lahko zahteva kdorkoli. Večina informacij je dostopna na naši spletni strani ob vsakem času. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Ta informacija izvira iz delovnega področja Osnovne šole Stražišče Kranj in obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, evidence, registra ali dokumentiranega gradiva. Splošne informacije javnega značaja so objavljene na spletu, v publikaciji, zloženkah,  itd. Informacijo javnega značaja je mogoče zahtevati ustno oziroma na podlagi pisne zahteve, poslane na naslov Osnovna šola Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj, oziroma jih je mogoče zahtevati osebno na sedežu zavoda.

Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in način seznanitve z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZDIJZ).

·         Večina informacij je dostopna preko spleta https://www.os-strazisce-kr.si ob vsakem času.

·         Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka do petka na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje ZDIJZ.

 

4. STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Šola lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16).

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

–          Urnik,

–          Jedilnik, (Šolska prehrana – seznam alergenov)

–          Šolski koledar,

–         Plan dejavnosti (se lahko spreminja glede na okoliščine),

–         Ostali dokumenti,

 

Ravnatelj

Pavel Srečnik

 

 

 

(Skupno 1.916 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost